درباره ما


موسسه حسابداری امین در28اردیبهشت سال 1388تاسیس وطی شماره 24122دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده وفعالیت خودراآغازنموده است .موسسه ازسال 1393تاکنون به عضویت انجمن حسابداری ایران پذیرفته شده است .
موضوع فعالیت موسسه طبق ماده 2اساسنامه انجام کلیه خدمات حسابداری ،حسابرسی داخلی ،خدمات مالیاتی ،مشاوره وآموزش می باشد.مدیران موسسه ازابتدای تاسیس تاکنون تلاش نموده اندکه خدمات خودرابراساس آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری ، حسابرسی وقوانین مالیاتی با بهترین کیفیت ورضایت شرکتها وکارفرمایان انجام دهند.
مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره :آقای میثم رودی ( فوق لیسانس حسابداری) با بیش از15سال سابقه حرفه ای دربخشهای مدیریت مالی ،مشاوره مالی وحسابرسی داخلی شرکتهای بخش خصوصی ونیمه خصوصی می باشد.