ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه 26/97/200/ص
به پیوست تصویر رأی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396  مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.3-4/2
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
http://www.intamedia.ir/public/loadfile/default/152749