ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه 1051


ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه 1051
بخشنامه 24/97/200  
به پیوست تصویر رأی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص  مورخ 30/11/1391جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
http://www.intamedia.ir/public/loadfile/default/152750