ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری


 ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی دیوان عدالت اداری
بخشنامه 3/97/230
به پیوست، تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 324 مورخ 30/11/1396 مبنی بر رد خواسته ابطال ماده 54 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم
http://www.intamedia.ir/public/loadfile/default/152746