نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397


نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397
بخشنامه 200/97/21/ص
با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1397 مقرر می­گردد:

1-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1397 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهدبود.

2-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/04/1396 (اعم از نرخ و ...) مطابق مقررات، در سال 1397 کماکان اجرایی می­باشد.

3- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیت حقوق سایر اشخاص در سال 1397 بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد: 1-15/1
درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)    نرخ مالیات
از                              تا                      نسبت به مازاد    
1                        276,000,000    -                                     معاف
276,000,001        1,104,000,000          276,000,000            10%
1,104,000,001      1,380,000,000        1,104,000,000           15%
1,380,000,001     1,932,000,000          1,380,000,000          25% 
                                             نسبت به مازاد 1,932,000,000    35%سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور