پذیرش صورتحساب نوع سوم در مالیات بر ارزش افزوده


پذیرش صورتحساب نوع سوم در مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه  5/97/260 مربوط به ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
پیرو بخشنامه 1726 مورخ 23/06/1387 موضوع «ابلاغ دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات در اجرای ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده» نظر به اینکه مطابق ماده «8» آیین نامه اجرایی، موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 که طی بخشنامه های شماره 118/94/200 مورخ 09/12/1394 و شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 ابلاغ شده است، مودیان باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم یا نوع سوم، حسب مورد صادر و نگهداری نمایند. لذا صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) نیز به عنوان صورتحساب موضوع ماده «19» قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهدبود.

محمد مسیحی

معاون مالیات بر ارزش افزوده